Obec Ovčiarsko

Podnikajte v obci Firmy v obci

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Ovčiarsko

                                                     Starostka Obce Ovčiarsko

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpiso
v

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy, Ovčiarsko č. 31, 010 04  Žilina 4

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

-  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

-  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

-  vykonanie  prvej atestácie

-  bezúhonnosť

-  zdravotná spôsobilosť

-  ovládanie štátneho jazyka

-  predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)

-  riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC

-  flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

 

Zoznam požadovaných dokladov

-  žiadosť o účasť na výberovom konaní

- overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka alebo doklad 
  o štátnej  jazykovej skúške zo štátneho jazyka

- osvedčenie o vykonaní prvej atestácie (overená kópia)

- doklad o dĺžke odbornej praxe

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a v požadovaných
  dokladoch.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania doručte do 31.marca2017 do 12,00 hodiny na adresu:

Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04  Žilina 4.

Obálku označte heslom „VK – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:

Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04  Žilina 4      telefonický kontakt  041/5662513

 

V Ovčiarsku 21.02.2017                                                       Darina Ninisová, starostka

   Kontakt
Adresa  
Telefón/ Fax 
Internet    

 Obec Ovčiarsko
 Ovčiarsko č. 16
 010 04 Žilina 4


  

    Tel:   +421 41 5662 513

  

    starostka: 0905 597 983 

          

   web:  www.obecovciarsko.sk

   mail:  obecovciarsko@gmail.com        
 

   mail: starostka.ovciarsko@gmail.com 

    Vítame Vás na www.stránkach Obce Ovčiarsko  !

Úradné hodiny Obecného úradu

 
             PRACOVNÁ DOBA           ÚRADNÉ  HODINY
Pondelok      07:30 - 16:00 hod.        08.00 - 15.30 hod.
 Utorok      07:30 - 16.00 hod.        08.00 - 15.30 hod.
 Streda      07:30 - 17:00 hod.        08.00 - 16.30 hod.
 Štvrtok      07.30 - 15:30 hod.         nestránkový deň
 Piatok      07:30 - 12:30 hod.        08.00 - 12.00 hod.
  Obedňajšia prestávka
  12:30 - 13:00 hod.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Ovčiarsko, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.